Regulamin szkoleń otwartych

organizowanych przez PODOPHARM Sp. z o. o

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez PODOPHARM Sp z o.o.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 lutego 2014 roku do odwołania.

 

§ 2 Definicje

 1. Szkolenie otwarte - szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 2. Szkolenie zaplanowane - szkolenie, którego termin został zaplanowany.
 3. Szkolenie potwierdzone - szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 4. Organizator – PODOPHARM Sp. z o.o.
 5. Kierujący na szkolenie - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 6. Uczestnik - osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu". Osoba posiadająca stosowne wykształcenie, których weryfikacja należy do Organizatora Szkolenia, a w szczególności:
  • lekarze,
  • pielęgniarki,
  • kosmetolodzy,
  • osoby, które ukończyły dwuletnie studium z zakresu kosmetologii, podologii,
  • ratownicy medyczni,
  • fizjoterapeuci.
 7. Potwierdzenie - wiadomość e-mail, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 8. Rezygnacja ze szkolenia - przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie
  o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 9. Zgłoszenie - wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu" - do pobrania ze strony internetowej.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez PODOPHARM Sp. z o.o przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Terminarza i cennika szkoleń - publikowanego na stronie internetowej organizatora: www.podopharm.pl w zakładce Akademia PODOPHARM
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@podopharm.pl.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu", organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w kursie.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 6. W ramach szkolenia Organizator Szkolenia zapewnia:
  • wykłady teoretyczne wraz z prezentacjami multimedialnymi w wymiarze 3x45 minut zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
  • Warsztaty, ćwiczenia praktyczne w zakresie objętym szkoleniem w wymiarze 4x45 minut
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie imiennego Certyfikatu z numerem ewidencyjnym dla Uczestnika, certyfikowanego przez PODOPHARM Sp. z o. o w zakresie umożliwiającym nabywanie produktu określonego jako Podoklamra.

 

§ 4 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej:  www.podopharm.pl.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów
  i wyżywienia.
 3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu" zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników najpóźniej czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto Organizatora lub Regionalnego Centrum Szkoleniowego po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zakwalifikowania Uczestnika w szkoleniu. Nr konta Organizatora: 43 1050 1416 1000 0091 4178 6633
 5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę Uczestnika.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami) na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu".
 7. Na życzenie uczestnika kursu, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

 

§ 5 Rezygnacja

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@podopharm.pl na co najmniej 30 dni przed szkoleniem.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w nie później od 14 (czternastu) do 7 (siedmiu) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Kierujący na szkolenie  jest zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi 50% wynagrodzenia wskazanego w Umowie.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na mniej niż 7(siedem) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Kierujący na szkolenie jest zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi 70% wynagrodzenia wskazanego w Umowie bez względu na fakt, czy uczestnicy skierowani przez Kierującego wezmą udział w szkoleniu, czy też nie.
 4. W przypadku niestawiennictwa Uczestników na szkoleniu, Organizator jest uprawniony do zatrzymania 100% wartości wynagrodzenia wskazanego w niniejszej Umowie.
 5. O chwil złożenia rezygnacji decyduje chwila wpływu oświadczenia w tym zakresie do Organizatora.

 

§ 6 Zmiany Terminu Szkolenia

 1. Organizator Szkolenia zastrzega możliwość odwołania Szkolenia nie później jednak niż na najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia.
 2. O okoliczności odwołania Szkolenia Organizator Szkolenia poinformuje Kierującego na szkolenie niezwłocznie wskazując równocześnie kolejny, możliwy termin szkolenia w tożsamym zakresie.
 3. Jeśli nowy termin szkolenia nie zostanie uzgodniony z Kierującym na szkolenie, Organizator obowiązuje się zwrócić uiszczone przez Kierującego na szkolenie wynagrodzenie według wartości nominalnej w terminie 3 dni od daty przekazania przez Kierującego na szkolenie informacji o odmowie skorzystania z kolejnego terminu szkolenia.
 4. Odwołanie przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni istnieje wyłącznie jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora  W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca wynagrodzenie uiszczone przez Kierującego na szkolenie – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora Szkolenia jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie Kierujący na szkolenie poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.
 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenia, które są nieprzewidziane lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze, leżącymi poza racjonalną kontrolą Stron, np. choroby i uszkodzenia ciała uniemożliwiające udział w szkoleniu, pożar, powódź, katastrofy, zamieszki czy strajki.

 

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Uczestnikowi lub Kierującemu na Szkolenie w związku z wykonywaniem Umowy, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i programy szkoleń, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być prezentowane ani przekazywane innym firmom, ani osobom trzecim.
 2. Na mocy niniejszej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Kierującego na szkolenie lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani nie ustanawia na jego rzecz licencji.
 3. Szkolenie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest szkoleniem umożliwiającym prawidłowe postępowanie z produktem medycznym nie daje uprawnień do samodzielnej realizacji szkoleń z zastosowania tego produktu.
 4. Organizator szkolenia przenosi na własność Kierującego na szkolenie lub Uczestnika Projektu wyłącznie prawo własności 1 (słownie: jednego) kompletu materiałów szkoleniowych na każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu. Kierujący na szkolenie lub Uczestnik upoważniony jest do używania tych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 5. Dozwolone jest wykorzystanie niewielkich fragmentów pochodzących z materiałów szkoleniowych jako materiały poglądowe w prezentacjach, pod warunkiem zamieszczenia na slajdzie informacji o źródle pochodzenia.
 6. Kierujący na szkolenie lub Uczestnik zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych – będących własnością Organizatora - zarówno w wersji, do której Uczestnik miał dostęp w związku z uczestnictwem w kursie, jak również w wersji o istotnie podobnej formie lub treści w oferowanych i/lub prowadzonych przez siebie szkoleniach.
 7. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się:
  • nie wykorzystywać materiałów i programu szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia szkoleń;
  • nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;
  • nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;
  • nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w ust. 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora szkolenia.
 8. Zakazy wskazane w § 5 ust 6 – 7 umowy nie wykluczają wykorzystywania przez Uczestnika w jego osobistej działalności, do zadań związanych z zakładaniem klamry.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.